Місце етики в навчальному процесі  

Місце етики в навчальному процесі

Етика та деонтологія у фармації

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

Запоріжжя

Навчально-методичні вказівки обговорені на засіданні кафедри від «__» _________ 2010 року (протокол № ) та розглянуті і рекомендовані цикловою методичною комісією з фармацевтичних дисциплін для затвердження від «____»_____________ 2010 р. (протокол №___)

Методичний посібник складений колективом Запорізького державного медичного університету: д. фарм. н., професором Панасенко О.І., д. фарм. н., професором Книшом Є.Г., к. фарм. н., доцентом Кремзером О.А., к. фарм. н., доцентом Мельником І.В., к. фарм. н., ст. викладачем Каплаушенко А.Г., к. фарм. н., ст. викладачем Парченко В.В., к. фарм. н., асистентом Постол Н.А., к. фарм. н., асистентом Кулішом С.М., асистентом Гоцулею А.С., ст. лаборантом Щербиною Р.О. під загальним керівництвом завідувача кафедри, д. фарм.н., професора Панасенко О.І.

ВСТУП

В наш час, коли перед сучасною людиною встали глобальні проблеми, загрозливі самому її існуванню, особливо актуальними стають обгрунтування і визнання пріоритету загальнолюдських цінностей.

Сучасний світ стає винятково взаємозв'язаним і взаємозалежним, тому зараз перш за все слід виділяти загальнолюдські вічні цінності. У цих умовах роль моралі як форми суспільної свідомості і загального регулювальника діяльності значно зростає. У моральних вимогах зберігається спадкоємність, пов'язана з простими і зрозумілими формами стосунків людей, такими, як не красти, не вбивати, шанувати батьків, виконувати обіцянки і т.д. І завжди, у всі часи піддавалися засудженню боязкість, зрада, жадність, жорстокість, наклеп, лицемірство.

Професійна діяльність фармацевтичних працівників відноситься до галузі охорони здоров`я, і від вирішення питань етики і деонтології значною мірою залежить здоров`я, настрій людей, морально-психологічний клімат в суспільстві, що впливає на продуктивність праці.

Без дотримання етичних норм неможливі політичні, економічні, культурні і сімейні відносини, оскільки існування людського суспільства вимагає необхідності зважати один на одного, дотримуватися певних обмежень вповедінці.

У сучасних умовах ринкових відносин роль етики і деонтології особливо зросла, тому що володіння основами етики, використовування її в діловому спілкуванні з клієнтами, партнерами по бізнесу, посередниками, хворими і населенням, допомагає вижити підприємству, фірмі в конкурентному середовищі.

Проблеми етики бізнесу мають стародавню історію, як і підприємництво.

Проте, особливу гостроту вони набули у наш час, коли ринок сильно трансформувався, значно загострилася конкуренція, різко зросла критика неетичної поведінки представників ділових кіл. Зараз у всьому світі питання етики ділових відносин широко досліджуються, служать темою наукових дискусій і форумів, вивчаються в багатьох вищих і середніх навчальних закладах, які забезпечують підготовку кадрів для ринку.

У США, наприклад, опубліковані сотні монографій, підручників, присвячених етиці підприємництва, видаються два спеціалізовані журнали, більше, ніж в п`ятистах школах бізнесу проводяться лекції і семінари з даної проблеми. В Україні останнім часом етика бізнесу також виходить на передній план, є обов`язковим предметом вивчення і важливою складовою частиною навчальних планів вищих навчальних закладів, тому що входження

в цивілізований ринок без серйозної етичної основи сьогодні неможливе.

Особливого значення набувають етичні відносини в повсякденній фармацевтичній діяльності. Фармацевтична практика показала, що провізори в своїй роботі спираються, в основному, на інтуїцію, а не на конкретні знання етики і деонтології. Тому вивчення дисципліни фармацевтична етика і деонтологія є важливим аспектом виховання і формування сучасного висококваліфікованого фахівця в області фармації.

Місце етики в навчальному процесі

Етика виникла і розвивається в системі філософського знання, вона складаєважливу частину в культурі людства, є частиною нашого життєвого світу. Вона спирається на філософію, історію філософії, філософську антропологію, логіку, естетику, історію культури, літературу, право, релігіонавство й інші дисципліни. Моральний аспект присутній у будь-якій дисципліні і практичній діяльності. Етика зв'язана з усіма досліджуваними предметами, а також із самим життям.

Мета викладання етики

Розкрити основні теоретичні положення етики в системі філолософського і загальгуманітарного знання, її принципи і норми, основні положення, особливості їхнього застосування в теорії і практиці. Навчити аналізувати моральні проблеми, розуміти природу моральних конфліктів, шляху виходу і подолання їх. Обґрунтувати практичне значення етики як «практичної філософії».

Задачі вивчення етики

Підвищити моральну культуру особистості. Використовувати отримані знання для морального удосконалювання й відповідального відношення до себе, до свого життя й інших людей.

Студент повинний знати

– основні етапи становлення етики й основні етичні теорії;

– основні поняття етики, її принципи і норми;

– основні сучасні етичні теорії і проблеми.

Студент повинний вміти

– аналізувати різні етичні теорії, поняття, норми, принципи;

– обґрунтовувати значимість загальнолюдських ціннісних ориентаций

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема:Етика. Суть моралі. Поняття людської свідомості.

Форма проведення заняття: Семінар.

Актуальність теми

Професійна діяльність фармацевтичних працівників повинна базуватися на принципах етики та деонтології, оскільки від даних основ значною мірою залежить здоров’я, настрій, благополуччя людей, морально-психологічний клімат в суспільстві, що впливає на продуктивність праці. Без дотримання етичних норм неможливі політичні, економічні, культурні та сімейні відносини, оскільки існування людського суспільства вимагає необхідності зважати один на одного, дотримуватись певних обмежень в поведінці. У сучасних умовах ринкових відносин роль етики та деонтології особливо зросла тому, що володіння їх основами, використання їх в діловому спілкуванні з клієнтами, партнерами по бізнесу, посередниками, хворими і населенням, допомагає вижити підприємству, фірмі в конкурентному середовищі. Тому важливим для провізора є знання основ та принципів етики й деонтології.

Навчальні цілі

Знати:визначення поняття етики, основні етапи становлення етики як науки, визначення поняття моралі та взаємозв’язок моралі і духовності, основні концепції походження моралі та основні її функції, характеристику понять моральної свідомості.

Вміти:застосовувати етичні принципи, які формують теоретичну основу етичної науки, в практичній діяльності провізора.


6676762368657602.html
6676806891789670.html
    PR.RU™