Бактериялардың генетикасы. Модификация. Мутация. Генетикалық рекомбинациялар. Плазмидалар

//

1. Прокариоттардың тұқым қуалаушылықтың материалдық негізін құрайды://

1) +ДНҚ//

2) РНҚ//

3) Ақуыздар//

4) Ферменттер//

5) Плазмидалар

2. Вирусқа тән емес геномды анықтаңыз://

1) Бір жіпшелі ДНҚ//

2) Екі жіпшелі ДНҚ//

3) Бір жіпшелі РНҚ//

4) Екі жіпшелі РНҚ//

5) +РНҚ және ДНҚ

3. Микроб жасушасында ДНҚ орналасады://

1) +Нуклеоидте//

2) жасуша қабырғасында//

3) мезосомада//

4) талшықтарда//

5) пилилерде

4. Ақуыздардың синтезі туралы ақпаратты тасымалдаушы гендер://

1) Реттегішті гендер//

2) +Құрылымдық гендер//

3) Оператор//

4) Транспозондар//

5) маркерлер

5. Вирогенияның мәні://

1) Жаңа вириондардың пайда болуы//

2) Вирустық геномдардың зақымдануы//

3) Вириондардың жеке құрылымдық элементтердің қалыптасуы//

4) +зақымдалған жасушаның ДНҚ құрамына келесі синхронды//

5) репликациямен вирустық нуклеин қышқылының интеграциялануы//

6) құрылымдық элементтердің жинақталуы

6. Модификация деп://

1) +Организмнің бір немесе бірнеше фенотиптік белгілерінің өзгерісі//

2) Жекеленген гендердің құрылымындағы өзгеріс//

3) Хромосома құрылымының өзгерісі//

4) Біріншілікті ДНҚ құрылымының өзгерісі//

5) Жасушалық рекомбинациялар

7. Модификация кезіндегі организмнің өзгеріс белгілері://

1) +Адаптациялық сипатта//

2) Тұқым қуалаушылық сипатта//

3) Генотипке әсері//

4) Қайтымсыз сипатқа ие болады//

5) Адаптациялық сипатта болмайды

8. Трансформация үрдісінің мәні://

1) +Компетентті жасушалардың жасушадан тыс ДНҚ-ны тану қабілеті//

2) Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) Байланысқа түскенде бактериялардың бір-бірімен міндетті түрде НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

5)

9. Трансдукция үрдісінің мәні://

1) Бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

2) +Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) Бактериялардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндігі//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

10. Коньюгация үрдісінің мәні://

1) Бактерияның сыртқы ортадан НҚ-ның үлкен молекулаларын қабылдау мүмкіндігі//

2) Фагтық НҚ-ның гендерді бір бакериалды НҚ-дан басқаға тасымалау мүмкіндігі//

3) +ДНҚ фрагменттерінің F плазмида көмегімен цитоплазмалық көпірше арқылы тасымалдануы//

4) Фагтардың бір-бірімен НҚ бөліктерімен алмасу мүмкіндіктері//

5) Бактериалды жасушалардың көмегімен фагтардың өзгеру мүмкіндіктері

11. Спонтанды мутациялар бұл://

1) +Белгілі мутагендердің әрекетімен байланыстыруға қиын мутациялар//

2) Ешқандай әсер етуінсіз микроорганизмдердің кез-келген популяциясында пайда болатын мутациялар//

3) Гендік мутациялардың қатысуының нәтижесінде пайда болатын мутациялар//

4) Белгілі бір мөлшерде қойылған ультракүлгін сәулелер мен радияцияның әсер етуі нәтижесінде пайда болатын мутациялар//

5) Тәжірибе жүзінде физикалық және химиялық мутагенездермен әсер ету арқылы пайда болған мутация

12. Фертильді F факторлы плазмида://

1) ДНҚ хромосомасының бөлігі//

2) Тасымалдаушы РНҚ молекуласны//

3) +ДНҚ-дан тыс хромосоманың тұйықталған молекуласы//

4) Нуклеотидті реттілік//

5) Транспозонды элементтер

13. F плазмиданың қызметі://

1) Транскрипция үрдісін бақылайды//

2) +Коньюгация үрдісін бақылайды//

3) Жасуша иесінің цитоплазмалық мембранасын қысқарту//

4) Трансляция үрдісіне қатысады//

5) Бактерияның вирулентті қасиетін бақылайды

14. Плазмидалар бұл://

1) бактериалды рибосомалар//

2) +хромосомадан тыс ДНҚ молекуласының генетикалық элементтері//

3) бактериалды мезосомалар//

4) қандай да бір белгілердің фенотиптік өзгерісі//

5) жыныстық пилилер

15. Плазмидалар бактериялардың ең маңызды белгілерін айқындайды://

1) +Токсинді түзу//

2) Талшықтарды түзу қабілеті//

3) ДНҚ-ның біріншілікті құрылымын өзгертеді//

4) Трансдукцияға қабілеті//

5) Трансформацияға қабілеті

16. Ген дегеніміз не://

1) Бір жасушаның ұрпағы//

2) +Ақуыз немесе полипептид молекуласының синтезін ьақылайтын ДНҚ молекуласының бөлшегі//

3) ДНҚ-ның бір бөлігінен басқа бөлігіне ауыса алатын ДНҚ бөлшегі//

4) Нуклеотидтердің реттілігінің өзгерісі//

5) Тұқым қуалайтын біртұқымдас жасушалардан тұратын дақыл

17. Генетикалық рекомбинациялардың мәні://

1) +Рецепиент жасуша мен ДНҚ донор жасушасының өзара генетикалық материалмен алмасуы //

2) 1800 хромосома бөлшегінің бұрылуы//

3) Екі жасушаның бірігіп, екі ядролы жсаушалардың пайда болуы//

4) Микроб жасушасының генетикалық аппаратында еш өзгеіріссіз микробтың қасиеттерінің өзгерісі//

5) Хромосома бөлігінің басқа бөлікке көшуі

18. Трансформация ненің көмегімен жүзеге асады://

1) Әлсіз фагтың//

2) Фертильді фактор//

3) +донор дақылының ДНҚ-мен//

4) лизогендікпен//

5) донор дақылының РНҚ-мен

19. Трансформация кезінде донор ДНҚ жасушаның реципиентке енген кезде не байқалады://

1) Изогенизация//

2) Деспирализация//

3) +реципиент геномына донор ДНҚ-ның бір жіпшесінің қосылуы//

4) конъюгация//

5) лизогенді бактерияларда көбеюі

20. R плазмида көмегімен тұрақтылықты анықтайтын антибиотик://

1) Грамицидин//

2) +Стрептомицин//

3) Эритромицин//

4) Экмолин//

5) тетрациклин

21. Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылық қасиетінің кең таралуы немен байланысты://

1) Бактерия жасуша қабырғасының синтезінің бұзылысымен//

2) Микробтардың цитоплазмасындағы ақуыздардың коагуляциясымен//

3) Микроб жасушасының метаболизмнің бұзылысы//

4) +r гендердің конъюгативті плазмидалармен (R) өзара көшуі//

5) ақуыз синтезі кезіндегі әр түрлі кезеңдердің блокталуы

22. Генотиптік өзгеріс ненің нәтижесінде байқалады://

1) +Мутация//

2) бактериялардың сүзгіш түрлерінің пайда болуы//

3) диссоциация//

4) ферментативтік өзгерістер//

5) спирттің әсерінен

23. Эписомды (плазмидті) факторларға жатады://

1) вирулентті бактериофаг//

2) әлсіз бактериофаг//

3) +дәрі-дәрмекке көптеген тұрақтылық факторлары//

4) хромосомды гендер//

5) супермутанттар

24. Диагностиканың молекулалы-генетикалық әдістерімен нені анықтайды://

1) Спецификалық микробты ақуыздар;//

2) +Қоздырғыштың нуклеин қышқылдары;//

3) Қоздырғыш жасушасының метаболизм өнімдері;//

4) Микробты антигендерге антиденелерді//

5) Қоздырғыштың антигендерін//

25. Вирустардағы генетикалық рекомбинациялар қалай аталады://

1) конъюгация;//

2) трансдукция;//

3) +шифт;//

4) дрейф//

5) трансформация//

26. Вирустардағы нүктелік мутациялардың атауы://

1) +дрейф;//

2) шифт;//

3) конъюгация;//

4) трансдукция//

5) трансформация

27. Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа//

1) олар гаплоидты;//

2) олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған;//

3) бактерия геномының түсінігі бактерия геномына сәйкес;//

4) генетикалық код эукариоттардағыдай;//

5) +сызықтық спираль

28. Баткерияның генетикасын зерттеуде мына әдістен басқасының бәрі қолданылады://

1) Генетикалық жұқа құрылымды картирлеу//

2) Комплементациялық тестілеу//

3) Трансформация//

4) +мейотикалық сегрегация//

5) трансдукция

29. Бактериялар – барлық қасиеттерге ие қарапайым генетикалық бірліктер, төменде келтіріген қасиеттердан басқа://

1) Олар гаплоидты//

2) олардың генетикалық материалы бір хромосомаға жинақталған //

3) +олардың ДНҚ-сы барлық гендерде аралық реттілікке (интрондар)ие//

4) олар да эукариот жасушалар сияқты сол генетикалық кодтарды пайдаланады//

5) олардың генотиптері мен фенотиптері бірдей

30. Бактериоционогенді плазмидалар нені анықтайды://

1) Кең спектрлі әсер ететін антибиотиктердің синтезін;//

2) +Жақын туысты бактерия түрлерін өлімге әкелетін ақуыздардың синтезі;//

3) F пилилердің синтезі;//

4) конъюгация үрдісі кезінде бактерияның донор болу мүмкіндігі//

5) трансформациялану мүмкіндігі.

31. «Мутация» терминін алған қолданған://

1) Пастер;//

2) Кох;//

3) +Бейеринк;//

4) Ивановский;//

5) Мечников.

32. Вирустардың геномы болуы мүмкін://

1) +ДНҚ немесе РНҚ молекуласы//

2) ДНҚ-ның екі молекуласымен//

3) Ақуыз//

4) ДНҚ және РНҚ//

5) Бір хромосома

33. Ретровирустар мына ферменттерге ие://

1) Рестриктаза//

2) ДНКаза//

3) РНКполимераза//

4) ДНКполимераза//

5) +Кері транскриптаза

34. Транспозондар://

1) Фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие емес қозғалмалы генетикалық элементтер //

2) +Фенотиптік белгілері бар ақпаратқа ие қозғалмалы генетикалық элементтер //

3) Конъюгация үрдісін анықтайды//

4) Трансформация үрдісін анықтайды//

5) Жанасу барысында бір жасушадан басқа жасушаға тасымалданатын генетикалық элементтер

35. Бактериядағы генетикалық ақпаратты хромосомадан тыс тасымалдаушы://

1) Мезосомалар//

2) волютин дәндер//

3) +плазмидалар//

4) вирулентті бактериофагтар//

5) нуклеоид

36. Lac–дақылдан ішек таяқшасының Lac мутанттарын бөліп алу үшін қандай ортаны қолданады://

1) СТА;//

2) қанды агар;//

3) +Эндо;//

4) висмутсульфидті агар;//

5) сарысулы агар.

37. Микроорганизмдерде мутация ненің әсер етуінен пайда болады: //

1) Ферменттердің//

2) +Ренген сәулелердің//

3) Бактериялардың токсиндері//

4) Өсу факторы//

5) Оптимальді температураның

38. Жыныс кірпікшелердің синтезделуін қай плазмидалар бақылайды//

1) R-плазмида//

2) Col-плазмида//

3) +F-плазмида//

4) Ent-плазмида//

5) Hly-плазмида

39. Бактериялардың дәрі-дәрмектерге тұрақтылықтарын анықтайтын плазмидалар//

1) Entплазмиды//

2) F-плазмиды//

3) Col-плазмиды//

4) Hly-плазмиды//

5) +R-плазмиды

***

40. Жасушалық геномның (ДНК) қалпына келу үрдісі //

1) Модификация//

2) +Репарация//

3) Мутация//

4) Диссоциация//

5) Рекомбинация

41. Плазмидалар бұл://

1) Қосымша заттар//

2) Бактерия жасушасының қосымша қоректік заттар//

3) +Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар.//

4)Бактериялардың вирустары.

42.Бактерияның хромосомадан тыс генетикалық ақпаратты тасымалдаушылар://

1) Рибосомалар//

2) Полисомалар//

3) Праймерлер//

4) Приондар//

5) +плазмидалар

43. Бактерия жасушасында ДНK-ның орналасқан жері://

1) +Нуклеоид//

2) Жасуша қабырғасы//

3) Цитоплазмалық мембрана//

4) Талшықтар//

5) Пилилер

44. Фенотиптік өзгерістерге нені жатқызамыз://

1) Вакциндік штаммдарды алу.//

2) Эписомдардың тасымалдануы.//

3) Фенолды ортада бактерия талшықтарының жойылуы.//

4) Спецификалық емес трансдукция.//

5) Трансформация.

45. Вирустардың тұқым қуалаудың материалдық негізі болатын не://

1) Ақуыз.//

2) +ДНҚ.//

3) РНҚ.//

4) я ДНҚ, я РНҚ//

5) Липидтер.

46. Бактериялардың S түрінен R түріне ауысуы қалай аталады://

1) +Диссоциация.//

2) Рекомбинация.//

3) Репарация.//

4) Трансдукция.//

5) Трансформация.

47. Бактериялардың диссоциациясы төмендегі қай формаларға тән://

1) L-трансформация.//

2) +Модификация.//

3) Мутация//

4) Репликация//

5) Рекомбинация.

48. Бактериялардың анбиотиктерге тұрақтылықтың біріншілікті генетикалық механизмдері://

1) Жасуша қабырғасының компоненттерінің синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

2) +R плазмидалардың тасымалдануы.//

3) Антибиотиктердің әсер етуі үшін «нысананың» болмауы.//

4) Цитоплазмалық мембрананың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.//

5) Рибосомалық ақуыздардың синтезін бақылайтын гендердегі мутациялар.

49. Бактериялардағы трансформация үрдісіне анықтама беріңіз://

1) +Айқастыру кезіндегі донор жасушадан реципиент жасушаға генетикалық материалдың тасымалдануы.//

2) Фаг көмегімен гентикалық ақпараттың жасуша-донордан жасуша-рецепиентке тасымалдау.//

3) Фаг көмегімен донордан рецепиентке белгілі бер гендердің тасымалдануы //

4) Донордан рецепиентке міндетті түрде генетикалық материалдың берілуі. //

5) Р плазмидалардың донордан рецепиентке тасымалдануы.

50. Энтеротоксиндердің түзілуін бақылайтын плазмидалар://

1) К-плазмидалар //

2) +Ent-плазмидалар//

3) Н1у-плазмидалар//

4) F-плазмидалар//

5) Соl-плазмидалар


6479874661651304.html
6479932088097701.html
    PR.RU™